1Tim 1

KÖSZÖNTÉS

1 Pál, a mi üdvözítő Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola, 2 Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

(1-2) Pál sztenderd levélformulát használ de kiterjeszti az Istenre és Krisztusra való hivatkozással, és a Timóteusra kimondott áldással.

(1) apostola – Pál nem önkéntesként lett apostol, hanem az Atya és a Fiú parancsolta neki.
üdvözítő Istenünk – Ötször fordul elő az Ósz-ben és hatszor az ÓSz-ben ez a kifejezés, főleg a pásztori levelekben (2,3; Titus 1,3; 2,10; 3,4; Júdás 25). Mind az Ó-, mind az Újszövetségben Isten védelmező és megmentő. Krisztus, mint megmentő: lásd 2Tim 1,10. Pál nem elsősorban magát jeleníti meg abban, amit ír, hanem a Krisztus Jézust.
a mi reménységünk – Jézus Krisztus (Kol 1,27; Titus 2,13; Zsid 6,18-19; 1Ján 3,3).
remény Nem tétova optimizmus, hanem annak a biztos elfogadása, amit Isten tenni fog. A szolgálat kihívást jelentő körülményei és a keresztény élet általában ilyen »reményt« hív elő (pl. 1Tim 4,10; 5,5; 6,17), az Isten megmentő ismeretének három nagy aspektusa (ld. 1Kor 13,13).

(2) igaz fiamnak a hitben – Pál Timóteust »fiának« nevezi Timóteusnak a »hitbe« való belépése és fejlődése okán (ApCsel 16,1-3). Timóteus abban az értelemben »igaz«, hogy az ő hite és bizonyságtétele az évek során rendületlennek bizonyult; Pál teljes mértékben megbízhat benne.
kegyelem, irgalom, békesség – A »kegyelem« és a »békesség« Pál minden levelében a köszöntés része. Itt és a 2Tim 1,2-ben még hozzáadja az »irgalom« fogalmát is (ld. 2Ján 3; Júdás 2). Bizonyos körülmények előhívhatják annak a kifejezett kijelentését, hogy Isten jelen van és pártfogásával ajándékoz meg.

NINCS MÁS TANÍTÁS

3 Amikor Makedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efezusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, 4 ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. 5 A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. 6 Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat, 7 törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. 8 Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. 9 És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, 10 a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. 11 Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely énrám bízatott.

(4) mondák – Hagyományos történetek, gyakran legendák; fontosak voltak a pogány vallásokban.
vég nélküli nemzetségtáblázatok – Az elődök listái. Fontos szerepet játszottak a zsidó szektákban. Akár mítoszok, akár genealógiák (nemzetségtáblák), akár mindkettő szóba jöhet itt. Az ezeknek szentelt túlzott figyelem »ellentmondásos spekulációkhoz« adhatott táptalajt. A gyülekezeteknek viszont Isten munkájában kell haladást elérniük és nem a veszekedésben és álmodozásban.
Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadása – Gör.: οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει = az Isten-hitben való gondnokság (helyett). Isten azon üdvözítő tervére vonatkozik, ami az emberi történelemben fejlik ki Isten terve és céljai alapján (ld. 1Kor 9,17; Ef 1,10; 3,2.9; Kol 1,25). Egybevethető azzal, amit Jézus az »Isten uralma« ► Isten úrsága ► Isten országa kifejezés alatt ért (pl. Mt 12,28). Isten munkájának részévé lenni csak a hiten keresztül lehetséges – Pál egyik gyakori témája.

(8) mi azonban tudjuk – Gyakori retorikai fordulat Pálnál, különösen a Római levélben és az 1-2Kor-ban. Pál alapvető tanításra hivatkozik, amit Timóteus elveszíthetett szem elől.
a törvény jó – Ugyanezt tanítja Pál a Róm 7-8-ban is. Pál maga is hivatkozik rá és sokat is merített Ósz-ből (ahogy maga Jézus is tette). De a törvényt »tisztán« kell alkalmazni, ahogy azt a 8-11-ben magyarázza. Pál ügyes szójátékot alkalmaz a »törvény« (gör. νομος) és a »helyesen« (»a törvénynek megfelelően«, azaz »törvény-szerűen«; gör. νομιμως) szavak felhasználásával: οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται.

(9) a törvény nem az igaz ellen van – (gör.: ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται = a törvény nem az igaznak/ért lett lefektetve) Az igazak hiten keresztül nyilváníttattak igaznak (Róm 5,1), nem pedig a törvénynek való dicséretes engedelmességük miatt. A hamis tanítók valószínűleg elrejtették vagy elutasították ezt. De még ha engedelmeskedünk is a törvénynek, az nem jelenti az üdvösséget, mert az még mindig közvetlenül és erőteljesen azoknak szól, akik vérlázító módon áthágják azt.

(3-7) Sok vezető és tekintélyes ember manapság hűséget követel meg annak érdekében, hogy elfordítson bennünket a Krisztustól azért, hogy őket kövessük. Ha úgy is tűnik, hogy ismerik a Bibliát, a befolyásuk veszélyesen körmönfont lehet. Ők a modern idők hamis tanítói. Miként ismerhetjük fel a hamis tanítókat?

  1. Azt tanítják, ami az Isten Igéjében található igazsággal ellentétes (1,3; 1,6-7; 4,1-3) – ráadásul Isten Igéjét használva.
  2. Jelentéktelen és megosztó vitákat provokálnak ahelyett, hogy segítenének az embereknek Jézust megtalálni (1,4).
  3. Nem érdekli őket saját életükben Isten jelenlétének személyes bizonyossága, hanem ehelyett értelmetlen vitatkozásokra fecsérelik idejüket – és másokét (1,6).
  4. Csak az motiválja őket, hogy hírnevet szerezzenek maguknak (1,7), és ennek érdekében nemcsak a saját, hanem mások erőforrásait is meg akarják szerezni.
  5. A gyülekezeti békesség fenntartása messzemenőkig csak hatalomgyakorlásuk zavartalanságát célozza és nem a gyülekezeti tagok lelki fejlődésének a talaja.

A hamis tanítókkal szembeni védekezésként tanulmányozd a Biblia tanítását és maradj  szilárd a Krisztusban való hitedben!

(7-11) A hamis tanítók híresekké akartak válni, mint Isten törvényének a tanítói, de igazából meg sem értették a törvény célját. A törvénynek nem az a célja, hogy parancslistát adjon a hívőknek minden egyes eshetőségre, hanem hogy megmutassa a hitetleneknek a bűneiket és Istenhez vezesse őket. Pálnak a törvénnyel kapcsolatos felfogásáról lásd még Róm 5,20-21; 13,9-10; Gal 3,24-29.


EXKURZUS

Homoszexualitás

Vannak, akik szeretnék legitimálni elfogadható alternatív életmódként a homoszexualitást. Még némely keresztény is azt mondja, hogy az embereknek joguk van dönteni szexuális preferenciáikkal kapcsolatban. Viszont az egész Biblia – mind az Ó-, mind az Újszövetség – a homoszexuális magatartást bűnnek nevezi (lásd Lev 18,22; Róm 1,18-32; 1Kor 6,9-11). Vigyáznunk kell arra, hogy csak a gyakorlatot ítéljük el és nem az embert magát (ami egyébként mindenféle bűnnel kapcsolatban igaz). A gyülekezetnek a megbocsájtás és a gyógyulás mennyországának kell lennie a bűneit megbánó homoszexuális számára anélkül, hogy kompromisszumot kötnénk a homoszexualitással kapcsolatos magatartásával és nézeteivel kapcsolatosan.


12 Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 13 Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 14 De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. 15 Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. 16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. 17 Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

(12) megerősített – Az azt a belső dinamikát jelöli, amiként Krisztus Pálon keresztül megnyilvánul (ld. Gal 2,20). Pál saját éleslátását és erélyét kizárólag és hangsúlyosan annak tulajdonítja, aki meghalt  és feltámadt, és megjelent neki a damaszkuszi úton (ApCsel 9), ahol Krisztus Pált a szolgálatára hívta el.
megbízhatónak tartott – Pál tanításával egybehangzik (ld. a Rómaiakhoz írt levél), hogy hit által Isten az istentelent méltónak tartja Isten bizalmára és értékessé válik az ő szolgálatában.

(13) irgalmat nyertem – Pál kirívó törvényszegése ellenére. Isten kegyelmére volt szüksége szándékos tudatlansága és hitetlensége miatt, ami miatt Pál megtérése előtt az egyházat üldözte (Gal 1,13). Pálnak a törvénnyel és a kegyelemmel kapcsolatos tanítása nem puszta teória, hanem saját tapasztalata volt. Mivel ő – mondhatni – képes volt kiszagolni az ítélet kénkövét, amire bőven rászolgált gonoszságával, ezért vehemensen kitartott a tiszta tanítás mellett (10.), ami megbocsájtást és új életet közvetít.
tudatlanul – a »tudatlanság« (ismeret nélküliség) gyakran a pogány életmódot is jelentette, mert a tudatlan ember nem ismeri az egyedül igazi Istent.

(14) a mi Urunk kegyelme – Isten kegyelme és megmentő munkája Jézus Krisztuson keresztül, ami az igaztalant Isten népévé teszi, mentette meg Pált lázadásától (lásd Tit 2,11). Ez a kegyelem áradt ki bőségesen Pálra azzal a hittel és szeretettel együtt, amit Timóteussal szemben is megmutat és benne is erősíteni igyekszik. Pálnak a kegyelemmel kapcsolatos bizonysága elutasítja, megtagadja a törvénytanítókat (7.).

(15) Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse – Pál Jézus kifejezett tanítását visszhangozza: ő (ti. Jézus) azért jött, hogy a bűnösöket hívja, nem pedig az igazakat (Mt 9,13; Mk 2,17; Lk 5,32; 15,7).
jött el a világba – Rejtve magába foglalja az inkarnáció (testté létel) tanát.
első én vagyok – nem azt jelenti, hogy Pál folytatná lázadó életét, hanem az Istennel való szoros járásra vonatkozik, tudatában van az isteni szentségnek (ld. Ézs 6,5) korábbi gonosz tettei miatt is. (13.).

Pál meg sem próbált magával kapcsolatban valamiféle imidzset építeni annak érdekében, hogy példa legyen másoknak. Nem vonakodott megosztani másokkal saját múltját, mert tudta, hogy hibái és bűnei reményt adnak másoknak. Manapság nem akarjuk megosztani múltbeli bűneinket, küzdelmeinket másokkal, mert félünk, hogy az elhomályosítja a saját magunkkal kapcsolatban kialakított képünket. Pál demonstrálja, hogy én-védelmünk csökkentése fontos lépés lehet az evangélium terjesztése során. Az emberek nem fogják elhinni az evangéliumot, ha nem láthatják azt, hogy az döntő jelentőségű az életünkben. Miként mutatta meg Krisztus a veled kapcsolatos türelmét? Veled maradt, amikor kételkedtél és fellázadtál? Hűséges maradt, amikor ignoráltad az életeddel kapcsolatos előjogát? Szeretett téged akkor is, amikor figyelmen kívül hagytad a szavát, Igéjét és a gyülekezetét? Emlékezz arra, hogy az ő türelme határtalan azok számára, akik szeretik őt! Ne félj másokkal is tudatni, hogy mit tett érted a Krisztus!

(16) könyörült … türelmét – Mivel Isten választotta ki Izráelt érdemtelensége miatt és mivel nem szólt semmi mellette (Deut 9,4-5), megmutatta kegyelmét Pál kegyetlen bűnei ellenére is. Ha Pál megmenthető, akkor mindenki megmenthető. Ez nem Pálnak tulajdonítható, hanem Jézus Krisztusnak és az ő óriási türelmének. Pál példává válik mások számára is, akik hisznek Krisztus Jézusban és örök életre vágynak (ld. 6,12; Róm 2,7; 5,21; 6,22-23; Gal 6,8; Tit 1,2; 3,7). Timóteusnak erőt kell merítenie Pál megtéréséből.

(17) király … egyetlen Isten – Isten türelmének és az örök élet ajándékának felidézése Pált a Király dicsőítésére ösztönzi, aki valóban az egyetlen Isten utánozhatatlan tulajdonságaiban.

(12-17) Az emberek annyira bűnnel terheltnek érezhetik magukat a múltjuk miatt, hogy azt gondolják, Isten soha nem bocsájthat mag nekik, és sohasem fogadja el őket. De nézzük meg Pál múltját! Gúnyolódott Jézus tanításán (istenkáromló) és vadászott Isten népére (üldöző és erőszakos ember) mielőtt eljutott a Krisztusban való hitre (ApCsel 9). Isten megbocsájtott Pálnak és óriási mértékben felhasználta Pált az ő uralma érdekében. Nem számít, hogy mennyire szégyenletes a múltad, Isten neked is képes megbocsájtani és téged is felhasználhat az evangélium és az ő uralmának terjedésében.

18 Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot. 19 Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. 20 Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják Istent.

(18) parancsot – Timóteusnak Efézusban kell maradnia (3., 5.).
próféciák – Timóteussal kapcsolatban hangzottak el, amikor elkülöníttetett a szolgálatra (4,14; lásd ApCsel 16,1-3). Ilyen jellegű prófécia egy másik helyzetben is elhangzott az ősegyházban (ApCsel 13,1-3). Isten felfedte akaratát az istenfélő vezetőkön keresztül. Ezeknek a próféciáknak a felidézése megerősíti, eltökéltebbé teszi Timóteust arra a harcra, amely rá vár.
harc – Pál ismételten katonai metaforákat használ Timóteushoz intézett felhívásában (lásd még 6,12; 2Tim 2,3; 4,7).

Ez a szakasz is sugallja, hogy a szolgálatba jelentkezőt is a Szent Lélek kijelentése alapján szabad beiktatni a szolgálatba, és a valódi belső világossággal rendelkezők kísérjék, mentorálják a szolgálat során: Mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. (2Kor 10:18)

(19) hitet és a jó lelkiismeretet – Kettő Timóteus fő fegyverei közül, melyeket abban a harcban használhat, amelyre elhívatott.
egyesek – Valószínűleg az efézusi gyülekezetben működő bajkeverőkre érti, akik elveszítették a jó lelkiismeretet – a helyes és helytelen megkülönböz-tetésének képességét -, ami bizonyos mértékben természetes, de ami az apostoli tanítás elfogadásával növekedhet. Ennek az eredménye a »hit« fogalmaiban testesül meg, amit Pál és Timóteus közvetítettek.
hajótörést szenvedtek – Hitük korábbi megvallását elhagyva, mert valószínűleg az sohasem volt igaz és őszinte (ld. 1Ján 2,19).
hit dolgában – Ennek a versnek az első felében szó van a személyes bizalomról, de azt is jelentheti, amiről a vers végén van szó: a tanítás tartalmára utal, ami a Krisztuson keresztül megszerezhető istenismeretet közvetíti.

Miként őrizheted meg a jó lelkiismeretedet? Tarts ki szilárdan és mindennél jobban a Krisztusban való hited mellett, és azt tedd, amiről biztosan tudod, hogy helyes! Minden egyes alkalommal, amikor tudatosan és szándékosan ignorálod a lelkiismeretedet, megkeményíted a szíved, a gondolkodásod Isten előtt. Idővel a rosszal kapcsolatos igazmondási képességed is csökkenni fog. Ahogy Istennel jársz, ő a lelkiismereteden keresztül fog hozzád szólni, hogy megismerjed a jó és a rossz közti különbséget. Legyél biztos abban, hogy ezeket a belső vonzerőket erősíted annak érdekében, hogy mindig a helyes dolgot tedd, és akkor a lelkiismereted tiszta marad.
Bátran állíthatjuk, hogy ha valahol elvetik az evangélium igazságait és morálját a hamis tanítás érdekében, az katasztrófát idéz elő.

(20) Pál két prominens példát hoz azok közül, akik hajótörést szenvedtek (19.): Himenaiosz és Alexandrosz. Nem kizárt, hogy Himenaiosz ugyanaz, mint aki a 2Tim 2,17-18-ban jelenik meg. Ha ez így van, akkor ő vétkes a feltámadásról szóló hamis tanításban és az embereknek a Krisztusban vetett hitének felforgatásában. Úgy tűnik, hogy minden generációban van olyan figurák, akik a keresztény tanítást idegen gondolatoknak a központi gondolatvilágba való betoldásával újraértelmezik. Alexandrosz igen gyakori név ebben az időben, de erről az Alexandroszról semmi továbbit nem tudunk. Éppen ezért korántsem biztos, hogy ő az az Alexandrosz, akit a 2Tim 4,14 említ.
átadtam a sátánnak – Pál átadja a bajkeverőket a sátánnak (ld. 1Kor 5,3-5) abban a reményben, hogy megtanulják a leckét és visszatérnek a helyes ösvényre. Pál szándéka a helyreállítás és nem a revans. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy kerüljenek a gyülekezet közösségén kívülre, ahol ők jobban ki vannak téve a gonosz hízelgésének és csapdájának, és megtanulhatják, hogy ne káromolják Istent (értsd: abbahagyják Istennek a saját tanításukon keresztül való fals bemutatását).

Tehát nem tudjuk pontosan, hogy ki is volt az az Alexandrosz – valószínűleg Himenaiosz társa volt. Himenaioszról tudjuk a 2Tim 2,17-18-ból, hogy azzal a tanítással gyengítette az emberek hitét, hogy a feltámadás már megtörtént. Pál azt írja, hogy mindkettejüket átadta a sátánnak, vagyis eltávolította őket a gyülekezet közösségéből. Pál azért tett így, hogy meglássák a hibájukat, bűnüket és megbánják azt. Ennek a büntetésnek a végső  célja a korrekció. A mai gyülekezetek gyakran lazák és hanyagok azon keresztények fegyelmezésében, akik szándékosan követnek el bűnt. A tudatos engedetlenségre gyorsan és szigorúan válaszolni kell, hogy megelőzhessük az egész gyülekezetet a megfertőződéstől. A fegyelmezést viszont olyan módon kell végrehajtani, ami megkísérli a vétkezőt visszatéríteni a Krisztushoz és a gyülekezet szerető ölelésébe. A fegyelmezés meghatáro-zásának tartalmaznia kell a következő fogalmakat: erősítés, megtisztulás, tanítás, korrigálás, tökéletesítés. A kárhoztatás, a gyanúsítás és a hibáztatás, a megbocsájtás megtagadása, vagy az állandó kiutasítás nem lehet része a gyülekezeti fegyelmezésnek.

Halász Zsolt

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: