2Tim 1

st_paul_and_st_timothy_by_spanishyoda-d5xpgnm

KÖSZÖNTÉS

1 Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint, 2 Timóteusnak, szeretett fiának: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

(1-2) Az ókorban ilyen formulával kezdték a leveleket. A nyelvezet – apostol, Krisztus Jézus, kegyelem és békesség – segít a levél apostoli eredetű és kinyilatkoztatási jellegű besorolásában. Egy másik fontos tényező az ezt a nyelvezetet használó szerző személyazonossága. Pál találkozott a Krisztussal (ApCsel 9,1-19; 22,1-21; 26,9-23), »hozzáférést kapott« a mennyei dicsőséghez (2Kor 12,1-7), és különösképpen szenvedett Krisztus ügyéért (ld. 2Kor 11,16-33), amit ebben a levélben később is említ (pl. 8. vers; 2,3; 3,12). Tapasztalata szorosan illeszkedik szavaihoz is, amiképpen Timóteushoz is ragaszkodik, ahogy az a bensőséges köszöntésből is kitűnik.

TIMÓTEUS HITE ÉS ÖRÖKSÉGE

3 Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, 4 és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. 5 Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. 6 Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. 7 Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

(7) Csak a Lélek láthatja el Timóteust ezekkel az alapvető fontosságú tulajdonságokkal.
félelem – Egy rokonértelmű görög szó használatával Jézus is megintette tanítványait a gyávaságuk miatt (Mt 8,26; Mk 4,40; lásd Jel 21,8). A Lélek gyümölcse a szeretet (Gal 5,22), ami eltünteti a félelmet (1Ján 4,18), és az önkontroll (Gal 5,23). Isten jelenléte bátorságot ad (Péld 28,1; ApCsel 4,31). Természetesen nem lehet Pál mondatát kis darabokban értelmezni, vagy is nem lehet kiragadni a nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő szakaszt kiragadni és egy fajta gátlástalanság alapjává tenni. A józanság sem a »nem alkoholos befolyásoltság«-ot jelenti, hanem önuralmat, visszafogottságot. Ezzel kapcsolatban lásd szócikkünket: σωφρονισμος.

Pál tulajdonképpen a hatékony keresztény vezető három tulajdonságát nevezi meg: erő, szeretet, önuralom. Ezek számunkra is elérhetők, mert a Szent Lélek bennünk él. Kövesd a vezetését mindennap és az életed egyre inkább felmutatja majd ezeket a jellemzőket. Lásd még Gal 5,22-23 szakaszt is a bennünk élő Szent Lélek »melléktermékei«-vel kapcsolatban.

NE SZÉGYELLD AZ EVANGÉLIUMOT!

8 Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. 9 Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. 10 Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 11 Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. 12 Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. 13 Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. 14 A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.

(8) bizonyságtétel – Inkább az evangéliumi üzenet elemei, részei.
engem, az ő foglyát – Pál támogatása akaratlan figyelmet fordíthat Timóteusra. Az évek során Pált gyakran börtönözték be (ApCsel 16,25; 23,18; 2Kor 11,23) és négy levelet is írt láncokba verve (Ef, Fil, Kol, Filem).
szenvedj – Amióta a szolgálat a szenvedést is magába foglalja, kísértést jelent az az ellazulás, a feloldódás.
Isten ereje által – A Szentlélek egyik hatása (ld. 7. vers)

(9) szent elhívás – Isten elhívása (Róm 8,30) megmentő, megváltó, sorsfordító és nem kiérdemelt.
kegyelem – Az üdvösség kegyelemből, hit által van (Ef 2,8-9; lásd Tit 2,11), és nem Isten jutalma jócselekedeteinkért (Róm 3,28; Tit 3,5).
az idők kezdete előtt – A születés előtt (Gal 1,15), sőt a teremtés előtt (Ef 1,4; 1Pét 1,20; Jel 13,8). Isten már sokkal előbb munkálkodik, mint hogy mi annak tudatában lennénk.

(10) a mi Üdvözitőnk – Gyakran istenre vonatkozik ez a kifejezés (lásd 1Tim 1,1), de Jézus Krisztus ugyanazt a szerepet tölti be (Tit 1,4; 3,6).
megjelenés – Lásd: 1Tim 6,14.
megtörte a halál erejét – gör.: καταργέω = megszüntetni, hatástalanná tenni, anullálni, lemeríteni, elkülöníteni. Lásd 1Kor 15,26.54-57; Zsid 2,14-15.
az evangélium általaz evangéliumon keresztül; Felidézi a Róm 1,16-17 szakaszt, ahol az evangélium, az Isten ereje, Isten igazságosságát a hiten keresztül jelenti ki az életet megváltoztató hatással. Itt Isten kegyelme (9.) a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki … az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.

(11) Bár Timóteus – Pálhoz képest – nem volt apostol, a kötelességei mégis hasonlóak voltak a pásztori tanítóéhoz (4,2) és az evangelistáéhoz (4,5). Pál megpróbálja Timóteust a saját bátorsága és ragaszkodása szintjének elérésére sarkallni.

(12) szenvedem – Pál evangéliumi szolgálata (11.) ellenállást váltott ki nemcsak az ő számára, hanem követői számára is (3,12; Fil 1,29; 1Thessz 2,4; 2Thessz 1,5).
tudom, kiben hiszek – Pál istenismerete nemcsak puszta koncepció vagy teória volt, hanem személyes közösség is.
megőrizze – Pál meg van győződve Isten hűségéről (2Thessz 3,3).
a rám bízott kincset – Ez vagy arra vonatkozik, amit Pál helyezett Isten kezébe (napi léte és örök sorsa), vagy arra, amit Isten bízott Pálra (az evangélium üzenete, különösképpen a pogányok számára).
arra a napra – Lásd 18. vers; 4,8; Ámósz 2,16. Isten magának követeli az utolsó ítéletkor Pált (1Kor 3,13; 2Kor 5,10), bármilyen ellenállásba is ütközött.

A a rám bízott kincset megőrizze arra a napra megfogalmazás lehetséges jelentései:

  1. Pál tudta, hogy Isten megvédené azok lelkét, akik megtértek az ő igehirdetése által;
  2. Pál bízott Istenben, hogy megvédi az ő lelkét Krisztus második eljöveteléig;
  3. Pál biztos volt abban, hogy bár ő börtönben van és a halállal néz szembe, Isten az evangélium szolgálatát mások által folytatni fogja, mint pl. Timóteus.

Pál bátoríthatta Timóteust, akit kétségtelenül elbátortalanítottak az Efezusban fellépő problémák, illetve az üldöztetéstől való félelem. Még a börtönben is tudta Pál azt, hogy Isten irányít mindent. Nem számít, hogy milyen akadályok, sorscsapások és problémák lépnek az életünkbe, teljes mértékben bízhatunk Istenben.

(13) amit tőlem hallottál – Timóteus Pál társa volt a szolgálatban több mint tíz évig.
az egészséges beszéd példája -Lásd Róm 6,17. Ez nemcsak egy száraz információ, hanem ezt a a Jézus Krisztusban való hit és szeretet teszi élettelivé. Ez vagy azt írja le, hogy Timóteusnak miként kell »megtartania« Pál tanítását, vagy azt, hogy miként hallotta és vette el a tanítást az évek során.

(14) A görög szöveg; τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν a következőképpen is fordítható: a Szentlélek által nálad elhelyezett szép/jó letét legyen állandóan jelen benned.
őrizd meg – Ugyanez a szó jelzi Isten védelmét a 12. versben.
a Szentlélek által – Ugyanolyan módon, ahogy a hit és a Krisztusról szóló beszéd (Kol 3,16) a hívőkben él, maga Isten is »beköltözik« a Szent Lélek által az ő népébe. Ő személyesen »minden egyes« hívőben benne van és Krisztusban összekötve a sokból egyet csinál (1Kor 12,13-14).

Timóteus átmeneti időszakban volt. Ő volt Pál ifjú segítője; később magára marad egy nehéz környezetben működő gyülekezet vezetőjeként. Bár a felelősségi szintje változott, Timóteus nem maradt segítség nélkül. Mindene megvolt ahhoz, hogy bátran nézzen a jövőbe, ha erősen kitart az Úr erőforrásai mellett. Ha nehéz változások előtt állsz, kövesd Pál Timóteusnak adott tanácsát és nézz vissza a tapasztalataidra! Ki a hited alapja? Miként építhetsz erre az alapra? Milyen ajándékokat adott neked a Szent Lélek? Használd az kapott ajándékokat!

LOJALITÁS ÉS ILLOJALITÁS!

15 Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. 16 Az Úr legyen könyörületes Onésziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyellte bilincseimet. 17 Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. 18 Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon. És hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efezusban, azt te tudod a legjobban.

(15-16) A római foglyok rokonaik vagy barátaik segítségére voltak utalva.
Onésziforosz  – Pál láncai ellenére is felnőtt a feladathoz. Pál mint fogoly témához lásd 1,8.

Figeloszról és Hermogenészről semmi többet nem tudunk, akik egyébként ellenálltak Pál szolgálatának. Ezek a férfiak figyelmeztetésül szolgálnak arra, hogy még a vezetők is elbukhatnak. Onészifórosz pozitív példaként van megemlítve az előbbi férfiakkal ellentétben.

(17) buzgón keresett – Onészifórosz feladata az volt, hogy megkeresse azt a rejtett helyet, ahol Pált fogvatartották.

(18) szolgálatokat tett – (segített) Valószínűleg Onészófórosz Pál hároméves efezusi tartózkodása alatti segítségnyújtását ért ez alatt (ApCsel 19-20).

Halász Zsolt

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: