2Tim 4

apostolic-charge1

HIRDESD AZ IGÉT!

1 Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. 3 Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. 4 Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. 5 Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

 (1) eljövetelére (megjelenésére) – Lásd: 1Tim 6,14. Krisztus visszajövetele fontos esemény a lelki élet szempontjából.
országára – Mind jelenléte, mind jövőbeli megjelenése.
kérlek – Az itt szereplő görög szót (διαμαρτύρομαι = komolyan, ünnepélyesen kijelenteni, testálni valakire) Pál csak négyszer használja leveleiben (itt; 2,14 [»figyelmeztetlek«]; 1Tim 5,21; 1Thessz 4,6), mindig erős figyelmeztetés konnotációjával. Pál sürgetésének vonzereje nyilvánvaló akkor is, amikor Istent és Krisztus Jézust hívja tanúnak.

(2) akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő – Gör.: εὐκαίρως, ἀκαίρως. Mindenkor, amikor könnyű és hatékony, és amikor nem. Lehetséges, hogy Timóteusnak az volt a kísértése, hogy csendben maradjon az ellenállás idején. Pál direktívái a saját szolgálatának a fő tevékenységeit írja le. Amikor arra emlékezteti Timóteust, hogy korrigáljon és adjon megfontolt instrukciókat, Pál megerősíti a pásztori felelősségvállalás két fő szerepét (ld. 1Tim 2,12).

Timóteus számára fontos volt a jóhír hirdetése, hogy a keresztény hit az egész világon terjedjen. Mi azért hihetünk ma a Krisztusban, mert az olyanok, mint Timóteus hűek maradtak a küldetésükhöz. Még mindig életbevágóan fontos a hívők számára az evangélium terjesztése. AZ eddig a Földön élt emberek létszámának a fele él ma a Földön, és a legtöbbjük nem ismeri Krisztust. Nemsokára visszatér és azt akarja, hogy hűséges hívei készen álljanak számára. Lehet, hogy nem a legjobb helyzetben foglalsz állást Krisztus mellett, vagy beszélsz másoknak az ő szeretetéről, de az Isten Igéjének hirdetése a legfontosabb felelősség, amit az egyház ás a hívők kaptak. Légy felkészült, bátor és fogékony az Isten által adott lehetőségekre, amikor elmondhatod a jóhírt!

(3) lesz idő – A 3,1-hez hasonlóan, Pál olyan jövőről beszél, ami bizonyos aspektusaiban már elérkezett és manapság is velünk van.
nem viselik el – Az emberek ellenállnak annak, amire a leginkább szükségük lenne.
egészséges tanítás – Lásd 2,17-hez fűzött megjegyzés.
saját kívánságaik – Lásd 3,4: az élvezeteket szeretik. A nyers önkielégítés a lelki-szellemi területen is az Istenben való elégedettség helyébe lép.

(4) elfordítják a fülüket – Ez végzetes, amikor a megváltás és a megmentés a hallottakon keresztül ér el bennünket (Deut 6,4; Róm 10,17; Gal 3,2.5; 1Thessz 2,13). Jézus hangsúlyozza, hogy akinek van füle, annak jobb a hallása (Mt 11,15; Mk 4,9; Lk 14,35b; lásd Mk 4,23), azaz ne shoppingolj neked jobban tetsző üzenetet máshol! Az Ószövetségben azok a próféták, akik tetszeni akartak hallgatóságuknak, mind hamis próféták voltak (Jer 6,14; 8,11; Ez 13,10.16; Mik 3,5).
az igazságtól – Lásd Tit 1,14.

(5) te azonban – Lásd a 3,10-hez fűzött megjegyzést.
légy józan – Maradj koncentrált és higgadt azokban az időszakokban, amikor mások lehet hogy alszanak vagy tétlenkednek. Pál ugyanazzal a görög igével (νήφω = higgadtnak, nyugodtnak, csendben ébernek lenni) buzdít , amit az 1Thessz 5,6.8-ban használ.

Sok beszélő, tanító és író beszél és ír az ismeretre, tudásra, igazságra való törekvésről. De ők gyakran nem törekszenek tudásra, igazságra és hozzáértésre; inkább a hatalmat akarják. Az ilyen embereket nem érdekli a helyes és egészséges tanítás. Ehelyett visszautasítják az igazságot és mítoszokat kergetnek. Mindenhol láthatjuk ezt: a gyülekezetektől elkezdve az egyetemekig. Az emberek azt üldözik, hogy egy picit több megvilágosodásuk legyen annál, mint amit a poros Biblia mondhat; az emberek fejleszteni  akarnak Isten szaván. Az ilyen emberekben van néhány közös dolog:

  1. Nem tolerálják az igazságot Nem érdekli őket vagy nem tisztelik az abszolút igazságot, vagy az igazságosság bármilyen sztenderdjét.
  2. Az igazságot a szentimentalizmus érdekében elutasítják. Olyan igazságot akarnak, amely megfelel a személyes élethelyzetüknek és értelmesnek látszik számukra. Amit éreznek, ami érdekeiknek megfelel, ami impozáns, az az ő igazságuk és abszolút jogot akarnak formálni rá. Senki sem beszélhet ettől eltérő dolgokról nekik.
  3. Olyan szempontokat és érveket gyűjtenek maguknak, amelyek megfelelnek önző szándékaiknak.

Az ilyen tanítóknak vannak követőik is, mert az embereknek azt mondják, amit azok hallani akarnak, mert viszket a fülük (tehát tetszetős beszéddel »megvakarják« azt nekik). Ezek a követők olyan mítoszokat követnek, amelyeket a tanítóik felépítettek számukra. Légy elővigyázatos! Hamis tanítást sok helyen találhatsz; még akár némely templom kapuján belül is. Timóteushoz hasonlóan, neked is meg kell őrizned minden helyzetben a józanságodat és éberségedet! És olvasd, tanulmányozd Isten Igéjét az igazság megismerése érdekében!

BÚCSÚBESZÉD

6 Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. 7 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, 8 végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.

(6) feláldoztatom – Szó szerint: Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, azaz kiöntetem, mint italáldozat. Pál az életét az Úrnak ajánlott italáldozathoz (Róm 12,1) hasonlítja (a római szokások szerint minden megivott kupa borból egy kortyot kilöttyintettek az istenek tiszteletére); lásd Fil 2,17). Ez az áldozati szokás része volt mind az ószövetségi (Num 15,1-12; 28,7), mind a görög-római vallási szabályoknak. Ahogy Pál lelép a színről, életbevágóan fontos, hogy munkatársai – mint Timóteus – a helyükön legyenek azért, hogy folytathassák azt, amit Pál és a többi apostol elkezdett (2,2).

(6-8) Ahogy élete végéhez közeledett, Pál bizakodóan mondhatta, hogy hűséges volt az elhívásához. Így nyugodtan nézett szembe a halállal tudva azt, hogy őt a Krisztus jutalmazza meg. Készülsz életedben a halálra? Pálhoz hasonlóan te is bizakodóan várod a Krisztussal való találkozást? A jó hír az, hogy a mennyei jutalom nemcsak a hit Pálhoz hasonló óriásainak van fenntartva, hanem mindazoknak, akik vágyakozva várják Krisztus második megjelenését. Pál azért írta ezeket a szavakat, hogy bátorítsa Timóteust és minket is, mert nem számít, hogy milyen nehéznek látszik a harc, harcolhatunk tovább. Ha Jézus Krisztus oldalán vagyunk a küzdelemben, megláthatjuk majd, hogy mindez megérte.

A római atlétikai játékokban minden nyertes kaphatott egy babérkoszorút (στέφανος = korona; füzér; tisztelet, dicsőség); a győzelem és dicsőség szimbóluma, ami a leginkább áhított díj volt az ókori Rómában. Pál valószínűleg erre gondol, amikor koronát említ. De az övé az igazság koronája lesz. Lásd még 2Kor 5,10; Mt 19,27 a hitért és tettekért várható díjak, jutalmak témájában. Bár Pál nem kapna földi jutalmat, a mennyben meg lesz jutalmazva. Bármivel is nézünk szembe -csüggedés, bátortalanság, üldözés, vagy halál – tudjuk, hogy jutalmat fogunk kapni Krisztussal a mennyben.

AZ ELHAGYOTT PÁL

9 Igyekezz minél előbb hozzám jönni, 10 mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Thesszalonikába, Kreszcensz pedig Galáciába, Titusz meg Dalmáciába. 11 Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. 12 Tikhikoszt elküldtem Efezusba. 13 Köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz; hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. 14 Alexandrosz, a rézműves sok rosszat követett el ellenem. Megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. 15 Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. 16 Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé!

(9) Pál látszólag egyedül volt és talán magányos is. Senki sem jött a tárgyalására, hogy védelmében felszólaljon (4,16), és Démász is elhagyta a hitet (4,10). Kreszcensz és Titusz elment, de nem ugyanazon okból, mint Démász. Pál nem kritizálja vagy kárhoztatja őket. Démász Pál egyik munkatársa volt (Kol 4,14; Filem 1,24), de elhagyta Pált, mert ennek az életnek a dolgait szerette. Más szavakkal: Démász a világi értékeket  és a világi élvezeteket szerette. Két útja-módja van annak, hogy miként szerethetjük a világot. Isten szereti a világot úgy, ahogy megteremtette és amilyen lenne, ha szabad lenne a gonosztól. Mások, mint Démász, úgy szeretik a világot, ahogy van: bűnösen, meg minden. Úgy szereted-e a világot, amilyen lehetne, ha igazságosság lenne, az éhezők enni kapnának és az emberek tisztelnék, szeretnék egymást? Vagy te azt szereted, amit a világ most nyújt – gazdagság, hatalom, élvezetek – még akkor is, ha a nyereség azt jelenti, hogy embereket fájdalmat okozol (fizikailag és/vagy lelkileg), figyelmen kívül hagyod azt a munkát, amit Isten bízott rád?

(13) Pál letartóztatása valószínűleg olyan hirtelen történt, hogy már nem volt ideje szállására menni, hogy összeszedje a személyes dolgait. Mivel valószínűleg nyirkos és hideg helyen tartották fogva, Pál kéri Timóteust, hogy vigye el neki a köpenyét. Sőt többet is, mint a köpenyét; a könyveit, tekercseit is. Lehet, hogy ezek az Ószövetség (zsidó szent iratok) némelyikét, vagy akár az evangéliumokat is magukba foglalhatták; saját leveleinek a másolatait vagy más fontos dokumentumokat.

AZ ÚR HŰSÉGES

17 De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a népek valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán szájából. 18 Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

(17) Timóteus nem lehetett túl bátor mentorával a börtönben, gyülekezetével felfordulásban. Pál finoman felhívta Timóteus figyelmét arra, hogy az Úr hívta el Timóteust az igehirdetésre és ő megadja neki erre a bátorságot is. Isten mindig megadja az erőt ahhoz, amit ő parancsolt. Ez az erő nem biztos, hogy evidens mindaddig, amíg nem indulunk el hittel.

(18) Pál megerősíti a halál utáni örök életben való hitét. Pál tudatában volt annak, hogy a vég közeledik, és készen is állt rá. Bízott Isten hatalmában annak ellenére, hogy a halállal nézett szembe. Bárki, aki élet-halál problémával néz szembe, megvigasztalódik annak tudatában, hogy Isten minden hívőt bizton átvisz a halálon a mennyei királyságba.

ÜDVÖZLETEK ÉS ÁLDÁS

19 Köszöntsd Priszkát és Akvilát meg Onésziforosz háza népét! 20 Erasztosz Korinthusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam betegen. 21 Igyekezz a tél beállta előtt megjönni! Köszönt téged Eubulosz, Pudensz, Linosz, Klaudia és a testvérek mind. 22 Az Úr legyen a lelkeddel! Kegyelem veletek!

(19) Priszka és Akvila keresztény vezetők voltak, akikkel Pál együtt élt és szolgált (ApCsel 18,2.3), Onésziforosz meglátogatta és bátorította Pált a fogságban. Erasztosz Pál egyik bizalmas barátja volt (ApCsel 19,22) – Trofimoszhoz hasonlóan (ApCsel 20,4; 21,29).

Halász Zsolt

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: