Mt 26,57-68: JÉZUS A SZANHEDRIN (NAGYTANÁCS) ELŐTT

Halász Zsolt

57Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν. 58ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ [ἀπὸ] μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως, καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 59οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν, 60καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο 61εἶπαν Οὗτος ἔφη Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι. 62καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; 63ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 64λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 65τότε ὁ ἀρχιερεὺς ⌐ διέρηξεν ¬ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν· 66τί ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν Ἔνοχος θανάτου ἐστίν. 67Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐράπισαν 68λέγοντες Προφήτευσον ἡμῖν, χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε;

57 Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. 58 Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. 59 A főpapok pedig és az egész nagytanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, 60 de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, 61 akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni. 62 A főpap felállt, és így szólt hozzá: Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? 63 Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki: Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia! 64 Jézus így felelt: Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. 65 A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt: Istent káromolta! Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást. 66 Mit gondoltok? Azok így feleltek: Méltó a halálra! 67 Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, 68 és ezt mondták: Prófétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged!


57-68: Néhány szabálytalanság magától értetődő Jézusnak a szanhedrin előtt való megjelenésében:

  1. a bíróság nem hozhatott ítéletet éjszaka,
  2. nem hozhatott ítéletet az ünnep idején,
  3. nem jöhetett volna össze a főpap házában, és
  4. nem ítélhetett volna el egy személyt a vádlott oldalán taúskodó személyek jelenléte nélkül

De a reményvesztett vezetők néha a saját szabályaikat is ignorálják; ezek némelyikét valószínűleg csak később fogalmazták meg, és  a 27,1-2 azt sugallja, hogy bizonyos jogi cselekményeket csak napkelte után volt szabad megtenni.

Azt este korábbi szakaszában Jézust kihallgatta Annás, a volt főpap és Kajafás apósa. Ezután Annás Jézust kihallgatásra Kajafás otthonába küldte (Jn 18,12-24). A sietség miatt, hogy minél hamarabb lezárhassák a pert és Jézust még a kevesebb mint 24 óra múlva beköszöntő sabbath előtt meghalni lássák, a vallási vezetők Kajafás házában találkoztak az éjszaka során – a napkeltére és a templomi gyülekezésre várva.

59. hamis tanúvallomást kerestek – Ez azt mutatja, hogy a hatóság tagjai tudták, hogy Jézus ártatlan volt a törvény bármilyen jellegű megszegésében.

A szanhedrin volt a legnagyobb hatalommal bíró vallási és politikai testület akkoriban a zsidó népen belül. Bár a rómaiak kontrollálták Izráel népének a kormányzatát, hatalmat adtak a népnek is a vallási kérdések és némely polgári ügy megvitatásában. Ilyen módon a szanhedrin a helyi életmód mindennapi döntéseit meghozhatta, DE egy halálos ítéletet a rómaiaknak kellett engedélyezniük.

60. hamis tanú – A Mk 14,56 elmagyarázza, hogy eleinte miért nem voltak hasznosak ezek a tanúk.

61. Le tudom rombolni az Isten templomát – valószínűleg Jézus szavainak a szándékos eltorzítása (ld. Mk 14,58; Jn 2,19). Úgy hangzik, mintha a Jn 2,19 eltorzított változata lenne.

A szanhedrin megpróbált olyan tanúkat találni, akik eltorzítanál Jézus némely tanítását vagy mondását. Végülis találtak két tanít, akik elcsavarták Jézusnak a templommal kapcsolatban mondott szavait (Jn 2,19). Azt állították, hogy Jézus azt mondta, ő le tudja rombolni a templomot – istenkáromló dicsekvés. Jézus valójában azt mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot és három nap alatt újra felemelem azt. Jézus természetesen saját testéről beszélt és nem az épületről. Ironikus módon a vallási vezetők Jézus testét akarták megsemmisíteni – éppen úgy, ahogy ő mondta – és három nappal később fel is támadt a halálból.

63. Jézus azonban hallgatott – Jézus hallgatása arra utal, hogy nem akart védekezni, mert tudta, hogy az ő küldetése a meghalás. / Az élő Istenre kényszerítelek – eskü alatt kényszerítelek – Jézus visszautasította, hogy válaszoljon a 62. vers kérdésére (ld. 63a). De amikor a főpap ezt a formulát használta, Jézus jogilag kötelezetté vált a válaszadásra.

64. Te mondtad – Eskü alatt Jézusnak válaszolnia kellett, és ő ugyanazt a burkoltan igenlő fogalmazást alkalmazta, mint a 25. versben. Ráadásul még azt is sugallja, hogy ez Kajafás megfogalmazása, de Jézus magát inkább az Isten jobbján ülő Emberfiának nevezi. Ez az Emberfia-mondás összekapcsolja a Zsolt 110,1-et és a Dán 7,13-at. Ez a kombináció azt jelzi, hogy Jézus a mennyben Isten törvényeit képviseli és és minden embert ítélni fog. / eljön az ég felhőin – A Dán 7,13-at alkalmazza annak demonstrálására, hogy Jézus több, mint egy földi messiás, és ő felemeltetett és visszatérő Úr.

Jézus nem bizonytalan fogalmakban jelentette ki az ő királyságát. Magát Emberfiának nevezve azt állította, hogy ő a Messiás, amint azt hallgatói is pontosan tudták és értették. Tudta, hogy ez a kijelentés a végét fogja jelenteni, de nem esett pánikba. Higgadt maradt, bátor és határozott.

65. megszaggatta ruháját – A főpap számára a törvény megtiltotta ezt a cselekedetet (Lev 10,6; 21,10), de ezt egy különösen szokatlan körülménynek tekintették. A főpap megszakította Jézus válaszát a 64. versben, mint istenkáromlást. / istenkáromlás – a 70. év előtti judaizmusban nemcsak a az isteni név kimondása volt tiltott, hanem egy sor kijelentés vagy cselekmény variációja is, amelyek áthágják az emberség és az istenség közötti elképzelt határvonalat. Jézus szempontjából az, hogy azonosította magát Dániel mennyei emberfia alakjával, istenkáromlásnak volt tekinthető azon személyek részéről, akik visszautasították állítását.

66. Méltó a halálra – Az istenkáromlás főbenjáró bűn volt az ókori zsidóságban.

A főpap Jézust istenkáromlással vádolta, mert magát Istennek nevezte. A zsidók számára ez óriási bűntettnek számított, amit halállal büntettek (Lev 24,16). A vallási vezetők azt is visszautasították, hogy egyáltalán feltételezzék, Jézus igazat mondhat. Eldöntötték Jézus megölését, és ezzel a tettükkel megpecsételték saját sorsukat és Jézusét is. Mint a szanhedrin tagjainak, neked is döntened kell arról, hogy Jézus beszéde istenkáromlás-e, avagy igazság! A döntésednek örökkévaló következményei vannak.

67-68. Márk (14,65) és Lukács (22,64) arról tudósít, hogy Jézus szemét bekötötték, ami megmagyarázza a gúnyos megjegyzést: Prófétáld meg …, ki ütött meg téged! A katonák gúnyolják Jézus hírnevét. Számukra sem nem próféta, sem nem Messiás.

szovegzar

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: