Mt 28,1-10: JÉZUS FELTÁMASZTÁSA

Halász Zsolt

1 Ὀψὲ oδὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων ἦλθεν Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2  καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ oκαὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον  καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 3  ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών. 4  ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. 5  ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· 6  οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο. 7  καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 8  Καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 9 καὶ ἰδοὺ  Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων· χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10  τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

1 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2 És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. 3 Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. 4 Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. 5 Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6 Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. 7 És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. 8 Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. 9 És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. 10 Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.


1-20. Máté három jelenetet fűz be Jézus feltámasztásával kapcsolatosan:

 1. az alapvető megjelenés (1-10),
 2. az események legkorábbi rivális magyarázatainak leleplezése (11-15), és
 3. Jézus búcsúzó megbízása tanítványai felé (16-20).

1. a hét első napjának – Mai fogalmaink szerint vasárnap. / a magdalai Mária és a másik Mária – Ld. 27,56.61. Mk 16,1 hozzáadja Salómé, Lk 24,10 pedig Johanna alakját is.

2. támadt – A szó jelentése inkább: “ekkor  volt ott…”. A párhuzamos helyek (Mk 16,2-6; Lk 24,1-7) világossá teszik, hogy a 2-4. vers eseményei azelőtt történtek, mielőtt az asszonyok odaértek a sírhoz. / nagy földrengés (heves földrengés) – Csak Máté említi ezt a földrengést és azt, amelyik Jézus halálakor volt. A kő nem félre lett hengerítve, hogy Jézus kijöhessen és mások bemehessenek, hogy láthassák: Jézus feltámadt a halálból, ahogy azt ő megígérte.

2-3. az Úr angyala…ruhája fehér, mint a hó  – Egyezik a Mt 16,5 fehér ruhába öltözött ifjú-jával. Lk 24,4 két férfi lépett melléjük fénylő ruhában-t ír, de valószínűleg ez alkalommal csak az egyik beszélt – Mát és Márk a figyelmet erre fókuszálja.

4. az őrök – Ld. 27,62-66. / szinte holtra váltak – Azt sugallja, hogy bizonyos ideig nem voltak képesek a mozgásra, mintha elájultak volna. A 2-4. vers láthatóan megelőzi az asszonyok sírhoz való érkezését.

5. ne féljetek – Feltételezve az őrök rettegését, helyénvaló az angyal felszólítása az asszonyok felé.A “Ne félj!”, “Ne féljetek!” általában olyan helyzetben hangzik el az Újszövetségben (is), amikor az Úr angyalként jelenik meg. A zsidó ember számára az, ha már angyalt lát, azt jelentette, hogy ítélet van rajta és meg fog halni azon nyomban (ld. Saul megtérése). De mivel az Úr küldötte hírt visz nekik, ezért nem kell a haláltól félniük.

6. feltámadt – Kizárólag Pál leveleire alapozva azt megállapíthatjuk, hogy az első Húsvét utáni tanítványok, akik nyilvánvalóan hittek Jézus testi feltámadásában, beépítették Jézus feltámadásának igazságát a legkorábbi tanításukba és igehirdetésükbe. Más szavakkal, Tarsusi Saul nem sokkal megtérése után  (kb. Kr.u. 32, mintegy 16 évvel a Gal 2,1-10-ben említett és Kr.u. 48-ban tartott konzílium előtt; ld. Gal 1,18; 2,1) már ismerte a feltámadási esemény szemtanúinak névsorát (1Kor 15,3-8). Láthatóan ez az új megtérők számára alapvető fontosságú információnak számított. De mivel Jézus nem halhatott meg 30 után, ezért a feltámadással kapcsolatos hit aligha lehetett lassan kialakuló mítosz. / amint megmondta – Ld. 16,21 és a magyarázatot. Visszautal Jézus jövendölésére a 12,40; 16,21; 17,23; 20,19 és 26,32 igehelyeken. / Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt – Felajánlja az üres sír empirikus vizsgálatát. Ez nem csak valamiféle “spirituális” feltámadás, ami a testet a sírjában hagyja.

Jézus feltámadása a keresztény hit kulcsa. Miért is?

 1. Ahogy meg is ígérte, Jézus feltámadt a halálból. Ezért bízhatunk abban, hogy teljesíti mindazt, amit megígért.
 2. Jézus testi feltámadása megmutatja nekünk, hogy az élő Krisztus uralkodik Isten örökkévaló országában, és ő nem hamis próféta vagy csaló.
 3. Biztosak lehetünk a mi feltámasztatásunkban, mert ő feltámasztatott (itt is érvényes a szenvedő alak, mert nem Jézus támasztotta fel saját magát, hanem az Atya támasztotta fel őt). A halál nem a végpont – van jövendő élet!
 4. Az a hatalom, ami Jézust visszahozta az életbe, számunkra is rendelkezésre áll, hogy visszahozza a lelkileg halott énünket az életbe.
 5. A feltámadás a hívő ember világ felé tett bizonyságtételének az alapja. Jézus több, mint egy emberi vezéregyéniség; ő maga Isten Fia.

7. előttetek megy Galileába– Ld. 26,32 és a magyarázatot. Jézus megígérte, hogy előttük megy Galileába. Sírja Jeruzsálemen kívül, Júdeában van. A Galileába való visszatérést, ami Máté evangéliumát egyedileg megkülönbözteti, úgy is tekinthetjük, mint az Ézs 9,1-2 beteljesítését, amit ő a Mt 4,15-16-ban idéz is: Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad.

Σ: Az angyal, aki a feltámadás jó hírét hirdette az asszonyoknak, négy dolgot mondott nekik:

 1. Ne féljetek – A feltámadás valósága örömöt hoz, nem pedig félelmet;
 2. Nincsen itt – Jézus nem halott és nem tekinthető a halottak között lévőnek: élő és a népével van.;
 3. Jöjjetek, nézzétek meg – Az asszonyok maguk is megvizsgálhatták a bizonyítékot; a sír akkor is üres volt és ma is üres;
 4. Menjetek el gyorsan – terjeszteni kellett a feltámadás örömét; nekünk is el kell mondanunk mindenkinek Jézus feltámadásának jóhírét.

8.  félelemmel és nagy örömmel – Elfogadható reakció az ilyen csodálatos eseményekre, amelyek esetében gyorsan váltakozhatnak az egymással ellentétes érzelmek.

9. Jézus szembejött velük – Mielőtt az asszonyok jelenthették volna az eseményeket Jézus tanítványainak, Jézus találkozott velük és köszöntötte őket. / megragadták a lábát, és leborultak előtte (…leborulva imádták) – A hódolat testtartása az asszonyoknál és az ő elismerésük Jézus istenségével kapcsolatban, ami Jézus ezen megjelenéséből ered. Megjegyzendő, hogy egyetlen ókori legenda sem tett volna asszonyokat a feltámadás első tanúinak, mivel egy asszony tanúságtétele általában jogi helyzetekben nem volt elfogadható. Ebből az epizódból nem vonható le messzemenő “teológiai” következtetés a nők hitére és a férfiak hitetlenségére vonatkozóan, amint azt a posztmodern feminista teológia teszi, hiszen ez is nemi diszkrimináció lenne. Azért először a nők hallottak a feltámadásról az angyaltól, mert ők mentek balzsamozni a testet reggel és nem a tanítványok – ennyi és nem több az ige tartalma.

10. Menjetek el, adjátok hírül – A 7. versben elhangzó parancsot ismétli meg Jézus. / testvéreimnek – A “tanítványai” (16. vers). Jézus a tanítványait tekinti családjának. Ez azt mutatja, hogy megbocsájtott nekik azután is, hogy ők megtagadták és elhagyták őt. Jézus azt mondta az asszonyoknak, hogy adjanak át egy üzenetet a tanítványainak: Galileában fognak találkozni, ahogy azt korábban is mondta nekik (Mk 14,28). De a tanítványok – a vallási vezetőktől való félelmükben – bezárt ajtók mögött rejtőzködtek Jeruzsálemben (Jn 20,19). Így hát Jézus először inkább ott találkozott velük (Lk 24,36), és később Galileában is (Jn 21).


Ínyenceknek latin Vulgata:

1 vespere autem sabbati quae lucescit in primam sabbati venit Maria Magdalene et altera Maria videre sepulchrum 2 et ecce terraemotus factus est magnus angelus enim Domini descendit de caelo et accedens revolvit lapidem et sedebat super eum 3 erat autem aspectus eius sicut fulgur et vestimentum eius sicut nix 4 prae timore autem eius exterriti sunt custodes et facti sunt velut mortui 5 respondens autem angelus dixit mulieribus nolite timere vos scio enim quod Iesum qui crucifixus est quaeritis 6 non est hic surrexit enim sicut dixit venite videte locum ubi positus erat Dominus 7 et cito euntes dicite discipulis eius quia surrexit et ecce praecedit vos in Galilaeam ibi eum videbitis ecce praedixi vobis 8 et exierunt cito de monumento cum timore et magno gaudio currentes nuntiare discipulis eius 9 et ecce Iesus occurrit illis dicens havete illae autem accesserunt et tenuerunt pedes eius et adoraverunt eum 10 tunc ait illis Iesus nolite timere ite nuntiate fratribus meis ut eant in Galilaeam ibi me videbunt

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: