1Thessz 5

AZ ÚR NAPJA

1 Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, 2 mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 3 Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. 4 Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. 5 Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 6 Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok! 7 Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. 8 Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét. 9 Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10 aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. 11 Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

1-2. Idejéről és órájáról – Szó szerint gör. περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν. Rögzített kifejezés az eszkhatologikus események időzítésére hivatkozásul (lásd ApCsel 1,7). nem szükséges írnom nektek – Pál többször is tanította a thesszalonikai gyülekezetet ezekre a végidei eseményekre missziói ottléte során (lásd 2Thessz 2,5). Emiatt olvasói eleget tudnak ezekről a dolgokról annak érdekében, hogy ne féljenek “az Úr napjától”. Az ÓSz-ben ez a kifejezés egy olyan jövőbeli időre vonatkozik, amikor Isten jön azért, hogy egyrészt megbüntesse a gonoszokat, másrészt hogy magához vegye az ő népét, bár ebben sokkal általánosabb az ítélet gondolata (Jer 46,10; Ez 30,2-3; Joél 1,15; 2,1.11.31; Ám 5,18-20; Abd 15; Zof 1,14-18; Zak 14,1-21). Mivel ez az ítélet és elvitetés a Krisztus visszajövetelekor történik meg, ezért “az Úr napja” kifejezés Jézus “jövetelére” vonatkozó másik kifejezésként funkcionál (gör. parúszia; 1Thessz 2,19; 3,13; 4,15). Mint éjjel a tolvaj – Ez a metafora Jézus tanításából ered (Mt 24,43; Lk 12,39), amit más úsz-i írók is használnak (2Pét 3,10; Jel 3,3; 16,15). Pál arra használja ezt a metaforát, hogy hangsúlyozza mind a visszatérés napjának váratlanságát, mind annak fenyegető jellegét azok számára, akik nem készültek fel az ítélet idejére. De a thesszalonika-iak jól tudják ezt, így ők felkészültek az eljövendő napra, és nem ítéletet fognak tapasztalni, hanem elvitetést.

3. Békesség és biztonság – Pál nem a hamis béke- és nyugalomigényekkel kapcsolatos ósz-i figyelmeztetésekre utal (Jer 6,14; Ez 13,10; Mik 3,5), hanem a római propagandára. A pénzérmék, az emlékművek, a hivatalos feliratok és írások erőteljesen népszerűsítették a “római béke” (lat. pax romana) gondolatát, illetve kisebb mértékben a “biztonság”-ét.

4-5. Ti azonban – Pál azzal vígasztalja olvasóit, hogy kiemeli egyedi és különleges állapotukat.: ők a világosság gyermekei. A “… gyermekei” héber idióma egy speciális minőséget jelöl, illetve egy bizonyos minőság által jellemzettet jelent. A keresztények nem anyira a fényben élnek, hanem őket jellemzi a fény. Mint ilyenek, alapvetően és drámaian különbözik a státuszuk a keresztény közösségen kívüliekétől, akik buta módon a Római Birodalomban keresik a békét és biztonságot, és akiket meg fog lepni az ítélet, amit Krisztus visszajövetelekor fognak kapni.

6. Akkor … legyünk éberek és józanok – Az olvasók státuszán alapul (4-5.). Pál folytatja a morális viselkedéssel kapcsolatos rendelkezéseit. Ezek metaforák az éberen őrködéssel és a higgadt gondolkodással kapcsolatban, amit a Krisztus visszajöveteléig kell gyakorolnunk. (A józanság = σωφρονισμος páli fogalmával kapcsolatban lásd alábbi írásunkat!)

8. páncélját … sisakját – A kép az Ézs 59,17-ből származik, ami Istent fegyvert viselő harcosként ábrázolja. Pál ezt a katonai képet arra használja, hogy egy sor olyan erényt írjon le vele, amelyekkel a keresztényeknek fel kell magukat fegyverezniük a lelki hadviseléshez (ld. Róm 13,12; 2Kor 6,7; Ef 6,10-17). A három erény, amelyek felöltésére buzdítja a thesszalonikaiakat, a hit, a remény és a szeretet.

10. akár ébren vagyunk, akár alszunk – azaz életben, vagy holtan. Pál ügyesen kombinálja az 5,1-11 témáját (az élő hívők sorsa Krisztus visszajöveteléig) a 4,13-18 témájával (a meghalt hívők sorsa Krisztus visszajöveteléig).

11. Vígasztaljátok – = bátorítsátok, erősítsétek. Pál elsődleges célja itt – minta végidőkről szóló más szövegeiben – nem a jövendölés, hanem a pásztorolás.

Ahogy közeledsz a hosszú verseny vége felé a lábad fáj, a torkod ég és egész tested kiált a megállásért. Ez az az állapot, amikor a barátokat és a rajongókat a leginkább kell értékelned. Az ő bátorításuk segít átpréselni magad a fájdalmon a célvonalig. Ugyanilyen módon kell a keresztényeknek is egymást bátorítaniuk. A megfelelő pillanatban mondott bátorító, erősítő szavak jelenthetik a különbséget a jó befejezés és az úton való összeesés között. Nézz körül! Légy érzékeny mások lelki bátorítással kapcsolatos szükségleteire, és mondj vagy tégy támogató dolgokat!

BUZDÍTÁSOK, ÁLDÁS ÉS INTÉSEK

12 Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. 13 Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben! 14 Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. 15 Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. 16 Mindenkor örüljetek, 17 szüntelenül imádkozzatok, 18 mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 19 A Lelket ne oltsátok ki, 20 a prófétálást ne vessétek meg, 21 de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 22 a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok! 23 A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 24 Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. 25 Testvéreim, imádkozzatok értünk is! 26 Köszöntsetek minden testvért szent csókkal! 27 Az Úr nevében hagyom meg nektek, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek! 28 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!

12. akik fáradoznak … akik elöljáróitok … intenek titeket – Nem három csoportot ír le Pál, hanem egyet; a közösség vezetői, a vének (ApCsel 14,23), akik akiknek legalább három különböző funkciója van. A második funkciót leíró ige (gör. προΐστημι) magába foglalja egyrészt a tekintély (“uralkodni”) és a gondoskodás (“gondot viselni vmiről/vkiről”). A gyakorlati tekintély és a gondoskodás nyújtásának ezen összekapcsolása az újszövetségi vezetés jellegzetes képessége: az, aki vezet legyen olyan, mint aki szoilgál (Lk 22,26).

14. testvéreink – Pál nemcsak a közösség vezetőihez intézi buzdításait, hanem az egész gyülekezethez: minden kereszténynek szolgálnia kell a bajban lévő tagok felé. tétlenkedő – Görögül: ἄτακτος, aminek két értelme is van: egyrészt tágabb értelemben rendetlen, engedetlen, másrészt szűkebb értelemben henyélő, lusta. (A szó nem keresztény értelme az ógörögben: nem csatarendben álló;  irreguláris, rendezetlen viselkedés – a ford.) A gyülekezetben némelyek elutasítják a munkát és így engedetlenek Pál tanításával és öngondoskodó példájával szemben (lásd 4,11; 2Thessz 3,6-15).

A thesszalonikai gyülekezet fiatal volt, és szükségük volt a segítségre és bátorításra.  Mind az elszenvedett üldözések, mind a pogány kultúra kísértései problémát jelentettek ezeknek a fiatal keresztényeknek. Pál azért írt nekik, hogy erősítse hitüket és támogassa az üldözéssel és a kísértésekkel szembeni ellenállásukat. Nekünk is megvan az a felelősségünk, hogy segítsünk az új hívőknek azért, hogy biztos legyen továbbhaladásuk a hitben, és ne térjenek le az útról hamis és helytelen gondolatok, hitek vagy gyakorlatok miatt. Az 1Thessz jól felkészít bennünket a Krisztusban testvéreinknek való segítségnyújtás szolgálatára.


σωφρονισμός (2Tim 1,7) by Halász Zsolt on Scribd

https://www.scribd.com/embeds/249028561/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-BTVXYN8puw5Jr2os47wp&show_recommendations=false


Halász Zsolt

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt szereti: